Tard Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Pályázati kiírás "A"      Pályázati kiírás "B"    Jövedelem nyilatkozat 

A A A

Tard Község Önkormányzata
Ösztöndíj-pályázatot hirdet
az EFOP-3.9.2-16-2017-00055. „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében”
című pályázat keretein belül
a 2020/2021. tanévre,
hátrányos helyzetű tanulók számára

A pályázat célja
Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű tanulók oktatásban való részvételének támogatása.

Pályázók köre
Az ösztöndíjban azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók (HH,HHH, RGYK) részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 2-8. osztályában, vagy középiskolában folytatják;
- az előző tanév végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00, és legalább 5 tantárgyból szereztek osztályzatot;
- igazolatlan hiányzásuk nincs;
- egyéb ösztöndíjban nem részesülnek.
Az elbírálás során előnyt jelent az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
Pályázatot a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő nyújthat be. A pályázatot az aláírt pályázati űrlappal és a csatolandó mellékletekkel együtt személyesen vagy postai úton a tanuló iskolájában kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 28. – 2020. október 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Tanulói jogviszony-igazolás
2. Tanulmányi eredmény igazolása (a megelőző tanév év végi bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat)
3. Igazolás a hiányzásokról a 2019/2020. tanévre vonatkozóan
4. Lakcímkártya, adóazonosító jel, személyi igazolvány másolata (a szülőé és a tanulóé is)
5. Hátrányos helyzet igazolása (jegyző határozata)
Kiegészítő melléklet:
6. Iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2020. október 16-ig.
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra nélkül járhat el.
f) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja az iskolában támogatható tanulók létszámát, a köznevelési intézmény rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:
- Ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van;
- Ha több iskolán kívüli tevékenységben való részvételt igazol.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért tanévenként új pályázat benyújtása szükséges.
Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. október 22-ig hirdetményben értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2020/2021. tanévben, tanulmányi eredménye a 2019/2020. tanévre vonatkozóan megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya/tanulmányi eredménye nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokra a hónapokra kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív tanulója a köznevelési intézménynek.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanévben 10 hónap, összege 10.000 Forint/hónap.
Az ösztöndíjat az önkormányzat folyósítja a tanulónak.
Az ösztöndíj folyósítása: 1. félévben 2020. december 20-ig, 2. félévben 2021. március 20-ig, egy összegű kifizetéssel történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai
Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget a tanuló szülője/törvényes képviselője 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz változása;
- személyes adatainak változása.

Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően ki nem fizetett ösztöndíjra már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet a letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és az önkormányzat címére eljuttatva. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a települési önkormányzat látja el. A pályázati űrlap letölthető INNEN!

Tisztelt Mezőkövesdi, Szentistváni, Tardi Lakosok!

A Matyó Kertbarát Egyesület 2020. évben is meghirdeti a

Matyóföld Legszebb Kertje

programot.

Jelentkezzen Ön is!

Nevezni lehet a következő kategóriákban:

-        Matyóföld legszebb díszkertje

-        Matyóföld legszebb konyhakertje

-        Matyóföld legszebb gyümölcsös kertje

-        Matyóföld legszebb vegyes kertje (díszkert, konyhakert, gyümölcsös)

-        Matyóföld legszebb balkonkertje

-        Matyóföld legszebb fűszerkertje

-        Matyóföld legöregebb, termő gyümölcsfája

Nevezési feltételek, díjazások:

A nevezett kerteket a zsűri, június, július hónapokban     látogatja, előre megbeszélt időpontban. A nevező beleegyezésével fotó készül a kertről.

A nevezett kertek díjazásban részesülnek.

A kertek bemutatása, díjazása a Matyó Őszi Gyümölcs-Zöldség Kiállításon lesz Mezőkövesden.

Nevezni lehet, az alábbi címeken:

e-mail:            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonon: +3670/6984183; +3630/9365078; +3620/2658059; +3649/311-466

Honlapunk: www.matyokertklub.5mp.eu

 

kert

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése

2020. július 6.

Az új koronavírus okozta megbetegedések (CIVID-19) megelőzése érdekében az Országos Tisztifőorvos, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott higiénés, óvó-védő és lakossági magatartási szabályok fokozott és ellenőrzött betartása, betartatása az egyik legfontosabb lehetőség.

A koronavírusok embert és számos állatfajt képesek megbetegíteni, jellemzően madarakat és emlősöket. A koronavírus-fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Jelenlegi tudásunk szerint az emberről emberre való terjedés csak szoros kapcsolat esetén fordul elő. A koronavírusok jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal terjednek.

Az új koronavírus fertőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenza tüneteihez. A megbetegedés jellemzően lázzal, köhögéssel, fáradékonysággal, étvágytalansággal, légszomjjal, izomfájdalommal jár . Egyéb nem specifikus tünetek a torokfájás, orrdugulás, fejfájás, hasmenés, hányinger vagy hányás. A légúti tüneteket megelőzően fellépő, szagérzékelés elvesztéséről/zavaráról és ízérzékelés elvesztéséről/zavaráról is beszámoltak. Emellett további tünet lehet a hidegrázás, kötőhártyagyulladás .

Lappangási idő: a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (1-14 nap).

A fertőzőképesség tartama: új koronavírussal történő fertőződés esetén légúti mintákból a tünetek megjelenését megelőző 1-2 napban kimutatható a vírus, a beteg a tünetek megjelenése előtti 48 órában fertőző lehet. Enyhe megbetegedés esetében 8 napig, kórházi megbetegedések esetén körülbelül 3 hétig történik a vírusürítést.

Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása, étkezés, illemhely használat előtt, után, zsebkendő használat, közlekedés, vásárlás után, hazaérkezéskor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk.

  • Javasolt a fertőtlenítő hatású készítmények használta.
  • A tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) kell viselni.
  • Légúti tünetek jelentkezésekor otthon kell maradni, sem munkahelyre, sem egyéb közösségbe nem javasolt menni.

Javasolt, hogy a közösségi összejövetelek, társas rendezvényeken való részvételt követően, a terület elhagyásától számított tizennégy napig egészségi állapotukat fokozott figyelemmel kísérjék. Amennyiben valakinél légúti megbetegedés kezdődik háziorvost, kezelőorvost kell felhívni és tájékoztatni tünetekről és az elmúlt 14 napban történt utazás, közösségi események pontos időpontjáról, helyszíneiről.

A megbetegedés megelőzését elősegítheti a személyi higiéné alább felsorolt szabályainak betartása: Kerülje a szoros érintkezést, és tartsa be az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a kézmosásra, és a köhögés-tüsszentés etikettre.

  • Köhögéskor, tüsszentéskor tartson zsebkendőt a szája-, orra elé! Használat után a zsebkendőt dobja a szemétgyűjtőbe!
  • Gyakran mosson kezet meleg szappanos vízzel, használhat alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt is! Kerülje az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, puszi)!
  • Lehetőség szerint kerülje a betegekkel való kontaktust!
  • Rendszeresen tisztítsa a gyakran használt tárgyakat (asztal, számítógép- billentyűzet)! Kerülje a zsúfolt, zárt helyeket!
  • Zárt terekben gondoskodjon az alapos szellőztetésről!

Amennyiben a háziorvos, kezelőorvos az Eljárásrendben meghatározott szabályok alapján az új koronavírus okozta gyanút felveti, a beteget el kell különíteni. A beteggel szoros kapcsolatban lévő tünetmentes kontaktokat otthonukban, szálláshelyükön el kell különíteni 14 napra. A járványügyi vizsgálatot a megbetegedés helye szerint illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakemberei folytatják le.

Az új koronavírusról, a higiénés szabályokra vonatkozó ajánlásokról folyamatosan frissülő információk elérhetők:https://www.koronavirus.gov.hu  https://www.nnk.gov.hu 

Miskolc, 2020. július 6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal