Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

Az alábbi cikkekben találhatók az önkormányzat pályázatai.


 

Sajtóközlemény - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

Sajtóközlemény

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése valósul meg Ároktőn, Tardon és Tiszabábolnán

2024/07/01

Ároktő Község Önkormányzata, Tard Község Önkormányzata és Tiszabábolna Község Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ároktő, Tard és Tiszabábolna településeken” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00049 azonosító számon 148,33 millió forint támogatásban részesült. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, 100%-os vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt keretében elérendő cél, hogy a konzorciumban résztvevő önkormányzatok tulajdonában lévő, leromlott energetikai állapotú épületek energetikai korszerűsítés útján fejlesztésre kerüljenek. A fejlesztéssel hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a települések lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. A projekt megvalósítása hozzájárul továbbá a Kormány alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági céljaihoz is.

A fejlesztéssel érintett épületek:

  • Ároktő – Iskola (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/B. Hrsz.: 986/3)
  • Tiszabábolna – Közösségi Ház (3465 Tiszabábolna, Mezőcsáti u. 12. Hrsz.: 330/2)
  • Tiszabábolna – Községháza (3465 Tiszabábolna, Fő út 113. Hrsz.: 119/3)
  • Tard – Óvoda (3416 Tard, Béke tér 3. Hrsz.: 361).

A fejlesztés során 4 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg, mely ezáltal egy „összetett beruházás” lesz. Az épületek a nagyközönség számára látogathatóak, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

A fejlesztés tervezett számszerűsíthető eredményei:

 

  • Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 49,45 CO2 egyenérték (t/év)
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 203,54 MWh/év
  • Éves végső energiafogyasztás: 257,41 MWh/év
  • A megújulóenergia termelési kapacitás növekedése: 19,59 kWh/év
  • Előállított összes megújuló energia: 21,549 MWh/év

A projekt finanszírozása a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

Dél-bükki települések belterületi vízrendezése

logo

Bükkzsérc Község Önkormányzata „„Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)”” címmel Szomolya,Cserépfalu, Tard, Répáshuta és Bükkszentkereszt településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 327.150.401 Ft támogatásban részesült. A projekt elszámolható költsége 327.150.401 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Szomolyán a projekt komplex, három elemből álló beavatkozással a település belterületének csapadékvízkárok elleni védelme érdekében valósul meg. A tervezett beavatkozás a település belterületének déli, dél-keleti, illetve dél-nyugati részének a védelme érdekében valósul meg, mely településrészek az elmúlt 10 évben több esetben voltak érintve időszakos elöntéssel. A Nyírforrás Kft. Építő, tervező, Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (Nyíregyháza, Vasvári Pál út 5. fsz/1.) 32/2009 tervszámú, „Kánya-patak középső (MÁV keresztezés és Szomolya közötti) szakaszának létesítési vízjogi engedélyezési terve” alapján Szomolya település D-i belterületi határáig megvalósult a mederrendezés. A jelen projekt – ehhez kapcsolódva- Szomolya belterületi részén tartalmazza a patak mederrendezését Az elmúlt évek csapadékos időjárásának következtében a Szomolya Község belterületén áthaladó Kánya-patak patak számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A legnagyobb károkkal járó kiöntés 1999-ben, illetve 2010-ben történt. A patakmederből kilépő víz kártételei mellett, a környező domboldalakról lefolyó hordalékos víz miatt, a település más részén fekvő ingatlanok is veszélybe kerültek. Ezek az események általában egyszerre következnek be, a hosszan tartó nagycsapadékos időszakban. A jövőbeni károk megelőzése érdekében, Szomolya Község Önkormányzata a belterület védelme érdekében a belterületi patakmeder szakasz rendezését, a belterületi csapadékvíz hálózatának védelme érdekében vízfolyásrendezést, és a külvizek elleni védelem érdekében övárok kiépítését határozta el. A 3. fejlesztési terület vízgyűjtőterülete 3 ha, a vízmosás vízgyűjtőterülete 85ha. A fejlesztés 3 eleme mintegy 86 db belterületi lakóingatlan vízkárkockázatának a csökkentéséhez járul hozzá közvetlenül a Kánya patak jobb és bal partján, a hordalékfogóval mentesített Rózsa Ferenc és Ady utcán és az övárokkal bevédett Arany János utcán.

Cserépfalun a projekt a település belterülete észak-keleti részének csapadékvízkárok elleni védelme érdekében valósul meg a Hór-patak medrének Bem úti szakaszának rendezésével. A rendezésre kerülő meder hossza összesen 380 m

Bükkzsércen a projekt a település belterületének csapadékvíz okozta károk elleni védelme érdekében valósul meg a település főútjának számító Rákóczi úti árokszakaszok rendezésével, mely fejlesztések közvetlenül kapcsolódnak a 2015-ben befejeződött ÉMOP-3.1-3-11 forrásból megvalósult településfejlesztési tárgyú beruházáshoz, melynek a Kossuth, Petőfi, Hősök belterületi útszakaszok fejlesztéséhez kapcsolódóan része volt az utak vízelvezetésének a biztosítása is. A fejlesztés keretében mintegy 1402 m vízelvezető kerül rendezésre a Rákóczi úton,

Tardon a fejlesztés két nyomvonalrészletre bontható a Tardi patak jobb oldalán a Kossuth, Rózsa Ferenc és Rákóczi utak mentén. A Cs-22 és Cs-23 szakaszok a település délnyugati részének védelmét, a Cs- 30, Cs-31, Cs-32, Cs-33, Cs-34, Cs-35, Cs36 szakaszok a település északnyugati részének a védelmét szolgálják. A beavatkozási terület teljes hossza 2058 m, amelyből 1311 m burkolt trapéz szelvényű árok, 327 m földmedrű árok, 420 fm zárt vízelvezető csatorna (áteresz, kapubejáró) és 9 db torkolati műtárgy kerül kialakításra az egyes árokszakaszok Tardi patakba történő bekötésénél.

Répáshután a fejlesztés keretében mintegy 420 m mederszakasz kerül rendezésre, melynek vízgyűjtő területe lefedi a település teljes északi részét. A fejlesztéssel közvetlenül érintett lakóingatlanok száma a Herman Ottó út két oldalán 48 db. A fejlesztéssel közvetlenül érintett az általános iskola, tornaterem, tájház, a projektterületen található a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épületei is.

Bükkszentkereszten a tervezett beavatkozás a település belterülete északi részén, a Bem, Rákóczi és Jókai utakat közvetlenül érintve valósulna meg, megvédve ezzel az érintett árokszakasztól délre található utcákat is. A fejlesztéssel érintett projektterület az elmúlt 10 évben több esetben volt érintve elöntéssel. A fejlesztéssel közvetlenül kármentesített lakingatlanok száma 55 db. Az ingatlanok a Bem utca teljes hosszán, a Rákóczi utca és a Jókai utca egy részén találhatók. A rendezésre kerülő meder hossza összesen 741 m

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

- biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

- Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A Bükkzsércen, Tardon, Szomolyán, Répáshután és Bükkszentkereszten 2019. évben megvalósult munkákat követően 2020. szeptemberében Cserépfalu településen is befejeződtek a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésének munkálatai

Munkák befejezésének az időpontja:

Bükkzsérc 2019.08.16.

Répáshuta 2019.10.15.

Bükkszentkereszt 2019.10. 15.

Tard 2019.10.16.

Szomolya 2019.10.29.

Cserépfalu 2020.09.13.

A projekt keretében a hat településen összesen több mint 6,9 kilométer vízelvezető került korszerűsítésre a meglévő patakmedrek és földárkok felújításával, burkolt árkok kialakításával, a kapcsolódó átereszek cseréjével és megfelelő szintbe helyezésével.

 

Képek Tard

kep11

 

kep22

kep33

kep44

 

Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00075

Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése

 

Kedvezményezett: Szentistván Nagyközség Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt címe: Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése Szentistván, Szomolya, Sály és Tard településeken

Támogatás összege: 245,19 millió Ft (ebből Tard Község Önkormányzatának megítélt támogatás 50,2 millió forint)

A projekt fizikai zárása: 2025.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00075

Projekt bemutatása

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását, valamint a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást. Jogszabályi kötelezettségének megfelelve Tard Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében Sály, Szomolya és Szentistván települések helyi önkormányzataival célul tűzték ki meglévő belterületi vízelvezető rendszerének pénzügyi forrásokhoz igazodó folyamatos fejlesztését.

Tard jelen projektben a TOP program keretében megkezdett belterületi vízrendezés továbbfejlesztését, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztését folytatja, mely a vízvédelmi célú fejlesztések, a fejlesztési források rendelkezésre állása alapján ütemezetten, egymásra épülve valósul meg. A most kezdődő beruházás keretén belül a Tardi patak 5+553 5+831 között egyedi monolit vasbeton mederburkolatot kap a könnyebb fenntarthatóság érdekében. A most kezdődő projekt célja a konzorciumot alkotó települések belterületi vízelvezető rendszerének a fejlesztése, a települések alap infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése.

Specifikus célok:

- belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztésével biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a külterületről érkező és a települések belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,

- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a települések környezetbiztonságának növelése,

- rendezett településkép és egységes vízelvezető rendszer kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása,

- a csapadék vízelvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

Partfal-omlás által okozott károk elhárítására nyújtott vis maior támogatás

Tard belterület 1 hrsz. – suvadásos partfal-omlás által okozott károk elhárítására nyújtott vis maior támogatás

Pályázat azonosítója: 159391

A beruházás várható összköltsége: 43 028 870.-Ft

Támogató:Belügyminisztérium

Támogatás: 38 725 000.-Ft

Tervező:

Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.

1112 Budapest, Kérő u. 20.

tervezői szerződés

Tárgya: engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

Értéke: 1 500 000.-Ft + ÁFA

Szerződő Felek:

Tard Község Önkormányzata

3416 Tard, Rózsa út 1.

GEOTEAM Kft. (kivitelező)

3300 Eger, Kertész u. 146.

A megkötött szerződés

típusa: vállalkozási szerződés

tárgya: támfal felújítása

értéke: 31 531 513.- Ft + ÁFA

A munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2014. november 26.

Műszaki átadás-átvétel, befejezési határidő: 2015. június 30.