Kedves Látogatók! A honlap átalakítás alatt áll.
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja

Óvodai ballagás 2015

A TARDI BÜKK KINCSEI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA

SZERETETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT

ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGRE.

 

 HELYE: TARD, FALUHÁZ

 IDEJE: 2015. május 30. 11 óra

 

A MŰSORBAN BEMUTATÁSRA KERÜL:

Gyere velem a vásárba…

(Vásározós népi játék.)

Csivirítem, csavarítom…

(Nagycsoportosok népi tánca.)

Óvodáskor sok szép éve…

(Nagycsoportosok búcsúzása.)

 

BÚCSÚZÓ NAGYCSOPORTOSOK:

Ádám Balázs

Gaál Mariann

Hajdu Szabolcs

Juhász Flóra Sára

Kévés Dávid János

Kleszó Máté

Szász Réka Lili

Vajda Vanda Gitta

Képviselő-testületi ülés 2015. május 13.

M E G H Í V Ó

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án (szerda) 1700 órai kezdettel tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége

T a r d,2015. május 10.

                                                                                       Gál János

 Polgármester

NAPIREND

1.      Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

2.      2014. évi költségvetés módosítása

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

3.      Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

4.      A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

5.      2015 – 2019. évekre szóló gazdasági program

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

6.      2014. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

7.      2015. évi ellenőrzési terv

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

8.      Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

9.      A Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda továbbképzési programjának elfogadása

Előadó: Kelemen Károlyné óvodavezető

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

10.  Óvodai beiratkozás rendje és a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

11.  Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

12.  2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázat

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

13.  Civil szervezetek pályázatainak elbírálása (később kerül kiküldésre)

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

14.  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

15.  Tard 411. hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezése

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

16.  2015. évi települési rendezvények (később kerül kiküldésre)

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

17.  Tájékoztató elismerő címek adományozásáról

Előadó: Gál János polgármester

Referens: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

18.  Zárt ülésen

Kérelmek elbírálása

Előadó: Gál János polgármester

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Tard településen

a következő időpontokban történik:

2015. május 5. (kedd) 8:00 – 12:00

2015. május 6. (szerda) 8:00 – 16:00

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. december 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési év első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016. augusztus 31.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

-        a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

-        a gyermek TAJ kártyáját,

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-        az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

-        amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

-        nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről, melyről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. A benyújtott kérelemről a jegyző hoz másodfokú döntést.

Tard Község Önkormányzata

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

2015. április 2. és 2015. április 22. közötti időszakra

legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el.

Ebzárlat:

-         tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

-         kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

-         a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

-         Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  1. vadászebek,
  2. a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
  3. a katasztrófa-mentő ebek,
  4. a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.

-         Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

-         A rókák orális immunizálása 2015. évi tavaszi kampány keretében történő ebzárlat elrendelése az adott település kijelölt helyszínére és időpontjára szervezett, ún. összevezetéses oltás megtartását fent nevezett időszak vonatkozásában nem tiltja.

Legeltetési tilalom:

-         a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,

-         bármely álltafajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos.